ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας καθορίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ως εξής:
Α1 (ТЭУ) - «Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Α2 (ТБУ) - «Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Β1 (ТРКИ -1) - «Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Β2 (ТРКИ -2) - «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Γ1 (ТРКИ -3) - «Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Γ2 (ТРКИ-4) - «Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»
Όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας εξετάζονται και πιστοποιούνται σε ξεχωριστά 
διαβαθμισμένα τεστ. Τα Διπλώματα Ρωσικής ως Ξένης Γλώσσας θεωρούνται αποδεικτικά 
επαρκών γνώσεων των ρωσικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα στην οποία προαπαιτείται η αντίστοιχη γνώση.