Νέο Matryoshka. Εκπεδευτική σειρά για εκμάθηση Ρωσικής (A2-B1). Καραβάνοβα

Автор: Н.Б. Караванова

ISBN: 978-618-84883-9-7

ГОД ИЗДАНИЯ: 2021 г.

Количество страниц: 128

Производитель: Афины

Серия: Матрешка

ТИП ОБЛОЖКИ: обложка

Уровень: A2-B1

Учебник является составной частью учебного комплекса «Матрёшка», но может использоваться и самостоятельно. В нём подробно рассматриваются наиболее важные грамматические

темы русского языка: падежи, глаголы движения, виды глаголов и т.д., традиционно вызывающие трудности у всех изучающих русский язык.

Как и первые два учебника этого комплекса («Матрёшка 0-А1» и «Матрёшка А1-А2»), данный курс направлен на активное владение языком. В каждой теме представлены коммуникатив-ные модели, упражнения, диалоги, устные речевые задания, позволяющие использовать предложенные лексико-грамматические сведения для построения собственных высказываний, а также тесты на проверку изученного материала. Ко всем упражнениям и тестам даны ключи. Кроме

того, к учебнику прилагается русско-английский словарь.

Большую помощь этот учебник окажет всем тем, кому необходимо подготовиться к сдаче

различных тестов и экзаменов по русскому языку.

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.The textbook is an integral (the third) part of the educational complex "Matryoshka", but it can

also be used independently. In it are considered in detail the most important grammatical topics of the

Russian language: cases, verbs of motion, aspects of verbs, etc., which traditionally cause difficulties

for all students of the Russian language.

Like the first two textbooks of this complex ("Matryoshka 0-A1" and "Matryoshka A1-A2"), this

course is aimed at active language proficiency. Each topic presents communication models, exercises,

dialogues, oral speech tasks that allow you to use the proposed lexical and grammatical information to

build your own sentenses, as well as tests to verify the studied material. For all exercises and tests are

given keys. The book also includes a Russian-English dictionary.

This textbook will be of great help to all those who need to prepare for various tests and exams in

the Russian language.

The textbook is prepared in accordance with the requirements of the Federal State Educational

Standard of Higher Education.MATRYOSHKA A2-B1. Basic course of the Russian language

МАТРЁШКА A2-B1. Базовый курс русского языка. Подготовка к тестам

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε

Matryoshka. Εκπεδευτική σειρά για εκμάθηση Ρωσικής (A2-B1). Καραβάνοβα

Δωρεάν Αποστολή

*Με αγορά άνω των 65 € με βάρος έως 2kg

  • Κωδικός Προϊόντος: avrora 8036
  • ISBN: 9786188488397
  • 22,40€